Korzystamy z cookies

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

regulamin serwisu

Przed przystąpieniem do transakcji zapoznaj się z poniższym Regulaminem. Znajdziesz w nim wszystkie istotne informacje z perspektywy kupującego.

Regulamin korzystania z serwisu Wytwórnia Sylwetki

1 DEFINICJE

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.wytworniasylwestki.pl oraz z nieodpłatnych i odpłatnych Usług dostępnych za jej pośrednictwem
 2. Serwis – system zapewniający dostęp do stworzonej przez Właściciela strony internetowej wytworniasylwetki.pl wraz ze wszystkimi podstronami, mającej na celu świadczenie i korzystanie z nieodpłatnych i odpłatnych Usług udostępniania Planów treningów online
 3. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane za pośrednictwem strony internetowej Serwisu
 4. Platforma treningowa – dystrybuowane przez lub za zgodą Właściciela oprogramowanie działające na Urządzeniach Mobilnych umożliwiające dostęp do Serwisu oraz zasobów i funkcjonalności treningowych
 5. Plan Treningu – usługa polegająca na odpłatnym udostępnieniu planu treningowego Użytkownikowi, dostosowanego do jego poziomu; w ramach usługi Użytkownik uzyskuje również za pośrednictwem Aplikacji dostęp do filmów treningowych
 6. Towar – niebędące Usługami produkty dostępne w sklepie znajdującym się w Serwisie
 7. Abonament – opłata za korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych Usług w Serwisie
 8. Właściciel/ Administrator – właściciel Serwisu – W.S. Kiszło i Grygiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku, ul. Produkcyjna 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000835849, NIP 5423398596, REGON 385852584, który jednocześnie pełni funkcję Administratora Serwisu 
 9. Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie, posiadająca swój Login i Hasło 
 10. Gość – osoba niezarejestrowana w Serwisie, która przejść test sprawności 
 11. Konto – dostępne dla każdego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i Hasła), za pomocą którego Użytkownik może korzystać z usług serwisu 
 12. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie/ adres mailowy Użytkownika podana podczas rejestracji Konta 
 13. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług oferowanych w Serwisie lub wizerunku Właściciela, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego 
 14. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 15. Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej korzystające z systemu operacyjnego iOS lub Android
 16. Oferta – propozycja Serwisu świadczenia Usług odpłatnych w postaci cennika zamieszczonego na stronie internetowej […]

2 CEL I PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA SERWISU

 

 1. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod adresem […] w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Celem działania Serwisu jest udostępnianie Planów treningowych i filmów treningowych dla Użytkowników.
 4. Właściciel w ramach Serwisu oferuje lub będzie oferował w przyszłości możliwość zakupu sprzętu treningowego.
 5. Regulamin i treści zawarte w Serwisie są utworami w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystają z ochrony przewidzianej w tej ustawie oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody Właściciela wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu i stron oraz witryn, zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy – są udostępniane na stronach Serwisu.
 7. Użytkownicy mogą korzystać z informacji Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie umowy z Właścicielem są udostępniane przez Serwis.
 8. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom oferowanych Usług. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Serwis informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Serwisu. Ryzyko związane z używaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu poza granicami Oferty ponosi Użytkownik. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują po upływie 14 dni od opublikowania ich na stronach Serwisu.
 9. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania na stronach Serwisu treści reklamowych w dopuszczonych prawem formach.

3 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SERWISU

 

Za pomocą Serwisu Użytkownicy mają dostęp do Usług. Sposób korzystania z Usług uregulowany jest w poniższych postanowieniach.

 

3.1 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Serwisu.
 2. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem […] lub za pośrednictwem formularza zakupu wybranego Abonamentu w przeglądarce internetowej.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, tworzone jest Konto Użytkownika i przesyłany email z instrukcją aktywacji konta Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji. Z momentem aktywacji konta Użytkownika rejestracja zostaje zakończona.

3.2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania płatności przez Właściciela.
 3. Niezwłocznie po zawarciu umowy Właściciel prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy.

3.3 RODZAJE ABONAMENTÓW I PŁATNOŚĆ

 1. Serwis oferuje następujące Abonamenty:
 2. […]
 3. […]
 4. Użytkownik zawierając umowę wybiera liczbę dni zgodną z wybranym przez Użytkownika Abonamentem.
 5. Dostęp do treści w ramach wybranego Abonamentu, Użytkownik uzyska nie wcześniej niż po otrzymaniu płatności przez Właściciela. W przypadku jeżeli umowa zawierana jest za pośrednictwem Aplikacji, uznaje się, że Właściciel otrzymał płatność z chwilą uznania rachunku bankowego PayU, z którym jest powiązana Aplikacja.
 6. Serwis na żądanie Użytkownika wystawi fakturę VAT. W celu uzyskania faktury VAT, w trakcie zawierania umowy należy zaznaczyć pole ”Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz uzupełnić pole „Szczegóły faktury VAT”.

 

3.4 PRZEDMIOT UMOWY DOTYCZĄCEJ USŁUG

 1. Przez okres Abonamentu, Użytkownik będzie otrzymywał, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacje dotyczące stosowania Planu Treningowego.
 2. W ramach wybranego Abonamentu, Użytkownik w pierwszej kolejności wykonuje test pozwalający na dopasowanie Planu Treningowego do jego potrzeb i możliwości.
 3. Plan Treningowy zostanie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od wypełnienia i przesłania przez Użytkownika testu, o którym mowa wyżej w pkt 2.
 4. Właściciel może wprowadzić dodatkowe usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Serwisie.

3.5 OKRES TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na okres wybrany w ramach danego Abonamentu.
 2. Użytkownik może wskazać konkretną datę rozpoczęcia biegu Abonamentu.
 3. Administrator przechowuje w ramach kont Użytkowników Plany Treningowe przez okres maksymalnie 6 (sześciu) miesięcy od dnia ich udostępnienia Użytkownikowi.
 4. Użytkownik ma prawo zawieszenia Abonamentu w razie choroby lub urlopu, na łączny okres nieprzekraczający […].

3.6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej poprzez jego wysłanie na adres Właściciela lub też w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie […] dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi dokonane przez niego płatności.
 5. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Właściciel skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu.

4 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest uprawniony do zgłaszania reklamacji co do Planów Treningowych, jak i w zakresie funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
 • oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania do konta Użytkownika),
 • wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania),
 • wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot ceny).

3. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Właściciel zwróci się do Użytkownika, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.

4. Użytkownik ma prawo do:

 • zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z baz danych Serwisu,
 • dowolnej liczby zmian hasła,
 • wyrejestrowania się z Serwisu w każdym momencie.

5. Użytkownik ma obowiązek:

 • podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,
 • korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
 • przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
 • bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela,
 • ochrony przed innymi osobami Loginu oraz hasła dostępu,
 • dokonać zmiany hasła w przypadku podejrzenia, że hasło dostało się w ręce osób trzecich,

6. Użytkownikowi nie wolno:

 • zakłócać funkcjonowanie Serwisu, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie,
 • udostępniać uzyskanych z Serwisu informacji lub danych,
 • publikować na stronie Serwisu komentarzy, które naruszają prywatność lub inne prawa osobiste lub majątkowe jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych lub których rozpowszechnianie jest zabronione przez prawo lub które mogą godzić w przekonania światopoglądowe lub religijne.
 • wprowadzać w błąd Właściciela w zakresie danych przekazywanych i składanych oświadczeń woli.

5 PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

 

 1. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia poprawnego działania systemu i stron Serwisu.
 2. Właściciel ma prawo do zmian sposobu działania Serwisu, a w szczególności:
 3. zmian wyglądu stron www,
 4. zmian funkcji stron www,
 5. zmian w zawartości Witryn i stron Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia,
 6. przesyłania na podane konta pocztowe treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Właściciela, jak i innych podmiotów, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
 7. Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań informatycznych.
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, które nie są od niego uzależnione, a które wynikają z nieprawidłowego lub niezgodnego działania łącz telekomunikacyjnych czy internetowych. Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienie, zniekształcenie lub nieudane transmisje danych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia przez Użytkownika oraz za wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje nie pochodzące od Właściciela.
 9. Właściciel nie odpowiada za sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i skutki podjętych przez Użytkowników działań.
 10. Właściciel ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowika, na zasadach uregulowanych w odrębnym Regulaminie Przetwarzania Danych Osobowych RODO.

6 STOSOWANIE I REZULTATY ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

 1. Plan Treningowy udostępniany jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji przekazanych przez Użytkownika. Właściciel nie dysponuje zwłaszcza wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika, nie posiada danych dotyczących: zaleceń lekarskich co do schorzeń lub urazów Użytkownika.
 2. Wielość czynników wpływających na skuteczność Planu Treningowego powoduje, że Właściciel nie daje gwarancji, że ich stosowanie przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie Planu Treningowego i skonsultować się z lekarzem. Właściciel nie ponosi zwłaszcza odpowiedzialności za wszelkiego typu urazy i schorzenia powstałe w wyniku stosowania Planu Treningowego z uwagi na fakt, iż Właściciel nie kontroluje na bieżąco sposobu wykonywania przez Użytkownika Planu Treningowego.
 3. Plan Treningowy nie jest przeznaczony dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią, dzieci i młodzieży, osób cierpiących na choroby ostre i przewlekłe (w tym m.in. choroby serca, choroby kostno-stawowe, osób po przebytych urazach, zabiegach operacyjnych).

7 SPRZEDAŻ TOWARÓW

 

 1. W przypadku rozpoczęcia sprzedaży sprzętu treningowego, Właściciel opublikuje w serwisie formularz zamówienia Towaru.
 2. Warunkiem przystąpienia Właściciela do realizacji zamówienia jest zapłata należności przez Użytkownika. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Właściciela.
 3. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia oraz po dokonaniu płatności Administrator prześle potwierdzenie na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w trakcie składania zamówienia.
 4. Możliwe sposoby płatności oraz sposoby dostawy zostaną opublikowane w Serwisie.
 5. Koszty wysyłki, w tym warunki, od których uzależniona jest darmowa wysyłka, Towaru wskazane będą w Serwisie.

8 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w Aplikacji albo przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu lub Aplikacji wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa:
   • Chrome, Firefox lub Opera w jednej z trzech ostatnich wersji,
   • Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich wersji,
   • Internet Explorer w ostatniej wersji,
  3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  4. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  5. włączona usługa JavaScript,
  6. zainstalowany system operacyjny iOS lub Android w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego,
  7. pobranie i zainstalowanie Aplikacji w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego.
 3. Serwis lub Aplikacja mogą działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Właściciel ich nie wspiera i nie gwarantuje, że Serwis lub Aplikacja będą funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz pobranie i korzystanie z Aplikacji może wiązać się z obowiązkiem uiszczania przez Użytkownika opłat na rzecz stron trzecich takich jak operatorzy komórkowi lub dostawcy Internetu. Właściciel nie odpowiada za wysokość opłat nałożonych na Użytkownika na rzecz stron trzecich.

9 TREŚCI CYFROWE

 

 1. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Użytkownikowi w ramach realizacji umowy o świadczenie usług w formie elektronicznej są: potwierdzenie zawarcia umowy, Plan Treningowy, filmy treningowe oraz Regulamin, o ile Użytkownik zdecyduje się na jego pobranie. Z procesem składania zawierania umów związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Właściciel, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Użytkownikowi zawieranie umów w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu.
 2. Treści cyfrowe wymienione w ust. 1 powyżej nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady Użytkownik może treści te otworzyć i zapisać je w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Właściciel. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.

 

10 KONTAKT

 

Wszelkie zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i Usług świadczonych za jego pośrednictwem, Użytkownik może kierować według swego wyboru:

 1. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach Serwisu,
 2. pisemnie na adres Właściciela wskazany w § 1 Regulaminu.

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie z chwilą jego akceptacji stają się częścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
 2. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.
 3. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminy zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.